Cennik obowiązujący od dnia 01.01.2012 – ceny są podane w kwocie brutto

Rodzaj usługi

Umowa Standard

Umowa Premium

bez opcji monitoringu

Umowa Premium

z opcją monitoringu

Przygotowanie dokumentacji dla celów zatrudnienia pracownika – opłata za komplet *

 

5

 

5

 

Bezpłatnie

Przygotowanie innych druków dotyczących przebiegu zatrudnienia (aneksy, świadectwa, zaświadczenia, inne) – opłata za sztukę

 

 

Nie dotyczy

 

 

2

 

 

Bezpłatnie

Przygotowanie noty korygującej – opłata za sztukę

2

Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym wraz z przygotowaniem not korygujących (opłata za miesiąc) **

- do 50 dokumentów miesięcznie

- od 51 do 100 dokumentów miesięcznie

 

- od 101 do 200 dokumentów miesięcznie

- powyżej 200 dokumentów miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

10

 

25

 

50

 

100

 

 

 

 

 

 

 

10

 

25

 

50

 

100

 

 

 

 

 

 

 

5

 

20

 

40

 

80

Przygotowanie oraz złożenie dokumentacji dotyczącej zwrotu za kasę fiskalną (dla podatników nie będących płatnikami VAT)

 

50

Przygotowanie druku CEIDG dla celów zgłoszenia zmian danych dotyczących prowadzonej działalności wraz z zastosowaniem procedury EPUAP/CEIDG

 

10 dla klientów biura

50 dla pozostałych

Przygotowanie druku CEIDG dla celów rejestracji działalności gospodarczej wraz z zastosowaniem procedury EPUAP/CEIDG

20 dla klientów podpisujących umowę z biurem

100 dla pozostałych

Przygotowanie korekty (VAT, ZUS, inne) z winy klienta*****

61,50

Sporządzenie korekt KPiR za każdy miesiąc z winy klienta*****

50

Przygotowanie druków PIT-11 (1-5 szt./rok) – cena za komplet

20

Przygotowanie druków PIT-11 (6-10 szt./rok) – cena za komplet

30

Przygotowanie druków PIT-11 (pow. 10 szt./rok) – cena za szt.

3

Przygotowanie dokumentacji do PFRON dla celów zwrotu składki ZUS

61,50

Przygotowanie dokumentacji dla celów zwrotu VAT z budownictwa mieszkaniowego (VZM)

10% kwoty zwrotu, ale nie mniej niż 100

Przygotowanie wniosków kredytowych i podobnych

Opłata uzależniona od stopnia skomplikowania

Opracowanie opinii podatkowej – opłat za godzinę pracy

100

Konsultacje podatkowe nie związane z działalnością prowadzoną przez klienta – opłata za każdą rozpoczętą godzinę

 

50

Konsultacje podatkowe związane z działalnością prowadzoną przez klienta – opłata za każdą rozpoczętą godzinę

 

25

Konsultacje podatkowe dla osób nie będących klientami biura – opłata za każdą rozpoczętą godzinę

 

100

Opłata miesięczna za konieczność poukładania dokumentów księgowych chronologicznie

50

Zaświadczenia z US i ZUS – cena za sztukę + opłata skarbowa

15

Duplikaty dokumentów z US – cena za sztukę + opłata skarbowa

15

Przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych dla podatników PDOP – cena za komplet wraz ze złożeniem w US i Sądzie

Równowartość średniomiesięcznej opłaty za usługę księgową obliczoną względem opłat za rok którego sprawozdanie dotyczy

Przygotowanie rocznych zeznań podatkowych dla podatników PDOF nie osiągających dochodów zagranicznych– cena za sztukę wraz ze złożeniem w US

Dodatkowa opłata z tytułu osiągniętych dochodów zagranicznych

50 złotych przy czym złożenie zeznania jest uzależnione warunkami określonymi w umowie

 

 

 

 

 

50 złotych za każdy kraj

Przygotowanie korekty zeznania rocznego

100

Wydanie duplikatu zeznania rocznego cena za sztukę

 

- w formie papierowej

- w formie pliku PDF

 

 

 

 

 

50

10

Inne zlecenia wykraczające poza zakres umowy, a nie objęte cennikiem

 

Wg indywidualnych ustaleń

* dla klientów posiadających umowę standard konieczna jest zmiana na umowę Premium

** usługa wymaga osobnego zlecenia – kontrola obejmuje weryfikację faktur pod kątem kompletności danych identyfikacyjnych: nazwa, adres, NIP oraz przygotowanie not korygujących w celu ich poprawy

*** jeżeli korekta jest niezawiniona przez klienta natomiast wynika z przepisów podatkowych (bez winy biura) zastosowana zostanie 50% rabat

 

PROCEDURA EPUAP/CEIDG

W celu rejestracji działalności oraz zgłoszenia zmian w prowadzonej już działalności należy złożyć odpowiednie druki. Podstawowym elementem jest przygotowanie wniosku CEIDG-1, który klient musi własnoręcznie podpisać oraz złożyć w odpowiednim miejscowo Urzędzie Miasta. W 2011 roku Ministerstwo Gospodarki uruchomiło Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w której od 1 lipca 2011 dokonuje się rejestracji nowych podmiotów. Jednocześnie do końca 2011 roku zobligowano Urzędy Miejskie do przekazania danych istniejących przed 1 lipca 2011 roku przedsiębiorców do CEIDG. Tym samym powstała możliwość rejestracji działalności i dokonywania zmian zdalnie. Nasze biuro wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom uruchomiło procedurę EPUAP/CEIDG, która pozwoli Wam zaoszczędzić czas. Wystarczy wyrazić taką chęć i zgłosić to do nas na przygotowanym specjalnie dla tej okazji druku.

Etap 1

Zakładamy dla klienta skrzynkę pocztową na naszym serwerze dla potrzeb rejestracji w EPUAP oraz CEIDG.

Etap 2

W imieniu klienta rejestrujemy go na platformie EPUAP i wysyłamy wniosek o założenie profilu zaufanego, bez konieczności fizycznej jego obecności.

Etap 3

Informujemy klienta o realizacji etapu 1 oraz 2 i zobowiązujemy go do osobistego udania się do najbliższego urzędu skarbowego celem potwierdzenia swoich danych osobowych i aktywowania swojego profilu zaufanego – to jedyna formalność, w której klient musi uczestniczyć osobiście, jednak co ważne jest to czynność jednorazowa

Etap 3

Rejestrujemy klienta na platformie CEIDG, bez konieczności fizycznej jego obecności.

Etap 4

W imieniu klienta rejestrujemy jego działalność gospodarczą lub dokonujemy aktualizacji już istniejącej, bez konieczności fizycznej jego obecności.